بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جامعة این پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی رشتة کتابداری (90 نفر) که به طور تمام وقت و رسمی، در یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و فناوری یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می‌باشند، تشکیل می‌دهند.
یافته‌های پژوهش نشان داد که در بسیاری زمینه‌ها همچون جنسیت مدرسان، حجم فعالیت‌های علمی‌ـ پژوهشی، میزان سواد رایانه‌ای و میزان دسترسی به فناوری اطلاعات، سابقة خدمت در کتابخانه، مقطع تدریس و فعالیت‌های حرفه‌ای (عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای، پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و عضویت در هیئت تحریریة مجلات تخصصی) از یک‌سو و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رابطه‌ای وجود ندارد. در مقابل، بین میزان رضایت شغلی مدرسان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی و همچنین بین میزان رضایت شغلی مدرسان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مختلف (داخل (دولتی و آزاد اسلامی) و خارج از کشور) تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها