بررسی وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی به‌وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1379ـ1374

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی این دانشگاه بیشتر به صورت گروهی انجام گرفته و از 540 عنوان کل منابع اطلاعاتی تولید‌شده توسط اعضای هیئت علمی این دانشگاه بیشترین تولیدات در قالب مقاله در مجلات علمی (6/36 درصد)، و کمترین تولیدات در قالب کتاب (6/2 درصد) ارائه شده‌اند. تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی خارجی تنها 4 درصد بوده و 96 درصد مقالات در مجلات داخلی به چاپ رسیده. بیشترین تولیدات در موضوع انگل‌شناسی (28 درصد) و کمترین آن در موضوع گوش و حلق و بینی (18/0 درصد) بوده است.

کلیدواژه‌ها