دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) - شماره پیاپی 26، تیر 1383