تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکتری علوم کنابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جهانی‌شدن جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی روبرو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز به عنوان شاخه‌ای از علوم اجتماعی تحت تأثیر این تغییر و تحولات قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی جهانی‌شدن، تعاریف و حیطة تأثیرات آن، به صورت اخص به رابطه اطلاعات و جهانی‌شدن پرداخته می‌شود. اطلاعات‌گرایی به عنوان مفهومی نوین موردتوجه قرار گرفته و در ادامة مقاله، فرصت‌ها و چالش‌های جدی پیش‌روی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی در تعامل با جهانی‌شدن تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام راهکارها و پیشنهادهایی به‌عنوان راه‌حل مسائل موجود به صورت مجزا برای دست‌اندرکاران تصمیم‌گیری کلان، استادان، گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی و دانشجویان آن‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها