بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف مقالة حاضر، مقایسة برنامه‌های درسی دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی در پیش و پس از انقلاب است. از برنامه‌های پیش از انقلاب دو برنامة اجراشده در دانشگاه‌های تهران و تبریز(آذرآبادگان سابق)، و از برنامه‌های پس از انقلاب سرفصل‌های مصوب سال‌های 1369 و 1375 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابتدا دو برنامة پیش از انقلاب با یکدیگر،و سپس هردو برنامه با برنامه‌های مصوب، از نظر تنوع موضوعی و تغییرات شکل‌گرفته در برنامه‌های جدید، مقایسه شده‌اند. مقایسة موضوعات درسی دو برنامة پیش از انقلاب 67/66درصد اشتراک در محتوا را نشان می‌دهد. تنوع موضوعی در برنامه‌های مصوب پس از انقلاب کم‌تر شده و تفاوت‌های آن‌ها با برنامه‌های پیش از انقلاب، بیش‌تر در نام درس‌ها و تعداد واحدها، بویژه تعداد واحدهای عملی است. نه‌تنها در برنامه‌های مصوب پس از انقلاب درس جدیدی در زمینه اطلاع‌رسانی و فناوری‌های جدید به برنامه اضافه نشده، بلکه درس «علوم اطلاعات» از برنامة پیش از انقلاب دانشگاه تهران نیز حذف شده است. همین امر در مورد حذف درس «روش تحقیق» صادق است. برنامة پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1380 تا حدود زیادی فراگیران را با محیط‌های اطلاعاتی جدید و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آشنا می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها