تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی

چکیده

چندی است که امکان تحصیل در مقطع دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، برای مشتاقان تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ایران فراهم گردیده است. اما بررسی‌ها نشان از مشکلات و موانع بی‌شماری می‌دهد که به‌رغم تصور عمومی، تحصیل در داخل را برای آنان با دشواری‌های عدیده‌ای روبرو ساخته است. عمده‌ترین این مشکلات در قالب موانع آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، شخصی و خانوادگی جای می‌گیرند. این مجموعه موانع از کنکور آغاز می‌شوند و تا پایان دوره با آنان همراه‌اند. این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی عمده‌ترین چالش‌های موجود، ذهن جامعه علمی و حرفه‌ای را در خصوص رفع این مشکلات به چاره‌اندیشی وادار کند.

کلیدواژه‌ها