بررسی میزان همخوانی کلیدواژههای عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی «چکیدة پایان‌نامه‌های ایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدی کتابداری و اطلاع رسانی

2 استاد یار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان همخوانی کلیدواژه‌های عنوان در پایان‌نامه‌های مندرج در «پایگاه چکیده‌نامه‌های ایران» با توصیفگرهای اختصاص‌یافته به این پایان‌نامه‌ها صورت پذیرفت. جامعة مورد بررسی، کلیة رکوردهای موجود در این پایگاه (65536 رکورد) از ابتدا تا پایان سال 1381 است. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از هر حوزة علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنر، 100 رکورد به شیوة تصادفی انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تعداد متوسط کلیدواژه‌های عنوان در حوزه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و 67 درصد توصیفگرهای نمایه‌سازان را کلیدواژه‌های عنوان تشکیل می‌دهند. همبستگی بالایی بین تعداد کلیدواژه‌های عنوان و تعداد توصیفگرها و میزان همخوانی آن‌ها وجود دارد. از نظر شیوة نگارش 48 درصد توصیفگرها به صورت تک‌واژه، 52 درصد ترکیب‌واژه، 87 درصد توصیفگرها مفرد و 13 درصد آن‌ها به صورت جمع تهیه شده‌اند. بازیافت بیشتر از طریق توصیفگرها در مقایسه با کلیدواژه‌های عنوان، اثربخشی طرح‌هایی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگرهای هم‌موضوع در این پایگاه صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها