تحلیل محتوای کتاب‌های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی «ب» با رویکرد کتاب‌درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد یار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف عمدة این پژوهش، تحلیل داستان‌های مناسب کودکان و سنجش میزان تأثیر آن‌ها در کاهش یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پایین، ترس، و اندوه است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند سهم داستان‌های تألیف و ترجمه شده، به‌‌طور مساوی 230 عنوان، داستان‌های واقعی76 و داستان‌های غیرواقعی 384 عنوان است. در مورد مشخصه‌های دیگر مانند نویسنده، ناشر و سال نشر پراکندگی زیادی در جامعه وجود دارد. همچنین، تحلیل داده ها نشان می دهد داستان‌های مناسب کودکان در بیشتر موارد با هدف کاهش یا درمان مشکلات روانشناختی نوشته نمی‌شوند و به نظر می رسد رشد و شکوفایی استعدادها، آموزش و سرگرمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از مجموع 460 داستان مناسب این پژوهش، 14 درصد از داستان‌ها برای تقویت اعتماد به نفس، 8 درصد برای کاهش پرخاشگری، در حدود 8 درصد برای کاهش ترس و 4 درصد برای کاهش اندوه کودکان می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. تعداد داستان‌هایی که می‌توانند به بیش از یک مشکل پاسخگو باشند، اندک است و داستان‌ها اغلب تک‌مضمونی هستند،
5‌ درصد از داستان‌ها برای کاهش ترس و نیز تقویت اعتماد به نفس و درحدود 2‌ درصد برای کاهش اندوه و نیز تقویت اعتماد به نفس می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در بقیه موارد، تعداد این گونه داستان‌ها کمتر از 1 درصد است.

کلیدواژه‌ها