دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) - شماره پیاپی 24، دی 1382