بررسی وضعیت کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن‌ها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

میزان مطابقت 8 متغیر کم‍ّی و کیفی در کل کتابخانه‌های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (16 کتابخانه) با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با گذشت 20 سال از فعالیت این کتابخانه‌ها، هنوز کتابخانه‌های دانشگاهی مورد مطالعه به حداقل شرایط مندرج در استانداردها دست نیافته‌اند.

کلیدواژه‌ها