بررسی ساختار پایگاه اطلاعاتی کتاب‌های الکترونیکی فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

2 کارشناسی ارشد مهندسی رایانه با گرایش هوش ماشین و رباتیک , مدیر گروه طرح و برنامه کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

چکیده

«کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز» نهادی است بین‌المللی که در حوزة تحقیقات اطلاع‌رسانی و اشاعة اطلاعات علمی و فنی فعالیت می‌کند. تهیة پایگاه‌های اطلاعاتی از وظایف و اختیارات عمدة کتابخانة منطقه‌ای است. پایگاه اطلاعاتی کتاب‌های فارسی الکترونیکی به صورت طرح تحقیقاتی و برای نخستین بار در سطح کشور، در کتابخانة منطقه‌ای به اجرا درآمده است.
در این مقاله پس از بررسی ویژگی‌های کتاب الکترونیکی، نحوة طراحی و پیاده‌سازی کتاب‌های الکترونیکی فارسی و نیز چگونگی دستیابی به این منابع از طریق اینترنت بیان شده است.

کلیدواژه‌ها