خدمات مرجع الکترونیکی شیوه‌های نوین پاسخگویی به پرسش‌های مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتابخانه‌ها در راستای پاسخگویی به پرسش‌‍‌های کاربران از شیوه‌های مختلفی استفاده کرده‌اند و سیر پیشرفت آن‌ها به سوی یافتن راه‌های بهتر پاسخگویی همچنان ادامه دارد. در این میان بخش مرجع کتابخانه‌ها نیز در معرض تغییر و تحول بوده‌اند. تغییر و تحول در بخش مرجع کتابخانه‌ها به مقدار زیادی در نتیجة رشد و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و گسترش شبکه‌ها بوده است. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بخش مرجع باعث ایجاد نوع دیگری از خدمات مرجع گردیده که از لحاظ ماهوی به دنبال تکمیل خدمات مرجع به شکل سنتی، ولی از لحاظ شکلی با آن متفاوت می‌باشد. این نوع خدمات مرجع، «خدمات مرجع الکترونیکی» نام گرفته‌است. در این مقاله دو شیوة ارائة خدمات مرجع الکترونیکی، یعنی خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی و خدمات مرجع بیدرنگ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
شیوة مطالعه، کتابخانه‌ای و هدف مقاله، بررسی مزایا و معایب و افق‌های آیندة این نوع از خدمات و ارائة نمونه‌هایی از همکاری بین مؤسسات در انجام آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها