دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 222، تیر 1382 
ارزش اطلاعات در فهرست‌های کتابخانه‌ای

صفحه 29-46

جو متیوز؛ شعله ارسطو پور