تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه کتابداری و طالاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اطلاعات به‌دلیل ماهیت خاص خود قابلیت‌های متعددیدارد.با بهره‌گیری از این قابلیت‌ها، نظام‌های اطلاعاتیمی‌توانند بر ارزش اطلاعات بیفزایند. هدف مقالة حاضر تبیین و تحلیل ارزش افزوده‌ای است که در نتیجة فرایندها و فعالیت‌های حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی در نظام‌های اطلاعاتی ایجاد می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که هر یک از فرایندهای نیازشناسی و گزینش، توصیف و سازماندهی، ذخیره و پردازش، جستجو و بازیابی، اشاعه و مدیریت اطلاعات چگونه قابلیت‌های منتهی به ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. امکان استفاده‌های متعدد، مشترک و همزمان از اطلاعات، امکان تکثیر، مبادله، انتقال، پالایش، تحلیل و تفسیر، ترکیب و بازتولید، و از همه مهمتر، امکان تبدیل اطلاعات به دانش از جمله این قابلیت‌ها به‌شمار می‌رود. در شرایط متحول کنونی، حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی تنها در صورتی می‌تواند ارزش افزوده اطلاعات را محقق سازد که با استفاده از دانش خود و در تعامل با متخصصان علوم رایانه، به شناسایی راه‌ها و روش‌های روزآمد برای بهینه‌سازی نظام‌های موجود و نیز طراحی نظام‌های مورد نیاز به‌منزلة راهبردهای اصلی خود در فع‍الیت‌های آموزشی، پژوهشی، و اجرایی بپردازد.

کلیدواژه‌ها