عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی وتغییر نگرش دانشجویان کتابداری و روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز

سخن سردبیر

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

در این تحقیق عوامل دخیل در انتخاب رشتة تحصیلی توسط دانشجویان رشته‌های کتابداری و روانشناسی بالینی ورودی 77 دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز عوامل مؤثر در تغییر نگرش دانشجویان در طول دورة تحصیل نسبت به رشتة خویش شناسایی شده است.
نتایج نشان می‌دهد که اکثریت دانشجویان کتابداری، رشتة تحصیلی خود را بدون شناخت درست و علاقة واقعی انتخاب کرده‌اند و در مقایسه با دانشجویان روانشناسی، از انگیزه و رضایت کمتری برخوردارند. با این‌که دانشجویان کتابداری نسبت به استخدام و آینده شغلی خویش امیدوارتر هستند، درصد قابل توجهی از آنان بی‌تفاوت به تحصیل خود ادامه می‌دهند. همچنین دانشجویان کتابداری از محتوا و سرفصل بسیاری از دروس خود ناراضی هستند و آن‌ها را غیر‌روزآمد و نامناسب می‌دانند، درحالی که این موضوع دربارة دانشجویان روانشناسی صدق نمی‌کند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که نگرش دانشجویان کتابداری در طول دورة تحصیل نسبت به رشتة خود در 8 موضوع از 10 موضوع مورد مطالعه، مثبت‌تر شده است. در مقایسة نگرش دانشجویان دو گروه معلوم شد که نگرش دانشجویان کتابداری نسبت به رشتة تحصیلی خود با نگرش دانشجویان روانشناسی نسبت به رشتة تحصیلی خود، هم در ابتدا و هم در انتهای دوره تفاوت معنا‌داری دارد و دانشجویان روانشناسی از نگرش مثبت‌تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها