ارزش اطلاعات در فهرست‌های کتابخانه‌ای

سخن سردبیر

نویسندگان

دانشجو کارشناسی و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد / مترجم

چکیده

این مقاله تلاشی برای کشف ارزش اطلاعات موجود در فهرستبرگه‌های کتابخانه می‌باشد که در آن ارزش پیشینه‌های کتابشناختی مارک و اطلاعات مربوط به محل اطلاعات ارزیابی شده است. تأکید مقاله بر محتوای فهرستبرگه‌های کتابخانه است نه بر ارزش تأثیر استفاده از فهرستبرگه‌های آن. مثالی از ارزش افزودة حاصل از فهرستنویسی غیربنیادی در مقایسه با فهرستنویسی بنیادی به‌صورت کم‍‍ّی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها