تعیین نشریات هستة لاتین دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانة میرزای شیرازی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه شیراز

2 استاد یار علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش نشریات هستة لاتین جاری (سال 2002) دانشکدة ادبیات و علوم انسانی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانة میرزای شیرازی، با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد تعیین شده‌اند. جامعة مورد مطالعه 268 عنوان نشریة جاری لاتین در رشته‌های مربوط به دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، و 120 عنوان نشریة جاری لاتین در رشته‌های تحصیلی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانة میرزای شیرازی است. در نتیجه در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 59 عنوان و در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی 23 عنوان مجله به عنوان نشریات هسته معرفی شدند. از جمله پیشنهادهای عمدة تحقیق، ارائة خدمات آگاهی‌رسانی جاری در زمینه نشریات برای آگاهی مراجعه‌کنندگان و گروه‌های آموزشی دو دانشکده، توسعة بخش اطلاع‌رسانی و اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی ضروری، فعال‌کردن کمیتة تخصصی انتخاب نشریات لاتین، و انجام مطالعات علمی در فواصل منظم دربارة وضعیت استفاده از نشریات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها