بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعان کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت , رئیس اداره عمومی سازمان کتابخانه ها , موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی است و در آن به میزان رضایت از خدمات کتابخانه‌ای، تأمین نیازهای اطلاعاتی، رفتار کتابداران، و منابع کتابخانه پرداخته شده است. جامعة آماری این پژوهش، کلیة مراجعان به کتابخانه اعم از عضو و غیر عضو، فارغ از محدودیت جنس، وضعیت اقتصادی و فرهنگی می‌باشد.
نوع پژوهش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده. یافته‌های پژوهش نشان داد که مراجعان رضایت کلی خود را از خدمات کتابخانه ابراز داشته‌اند. در پایان پیشنهادهایی با توجه به نتایج به‌دست‌‌آمده از پژوهش در زمینه‌های تحقیقی و اجرایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها