گزارشی از بانک اطلاعات «ده‌سال پژوهش در خراسان» (1379ـ1370)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انگیزه‌ها و نحوة شکل‌گیری بانک اطلاعات «ده‌ سال پژوهش در خراسان» شامل مشخصات مندرج در پایگاه اطلاعاتی، دلایل گزینش نرم‌افزار نوسا برای استقرار پایگاه در آن، شیوه‌های شناسایی سازمان‌های تولیدکنندة پژوهش‌ها، و نحوة گردآوری اطلاعات مربوط به پژوهش‌های هر سازمان، روش تهیة فهرستبرگة طرح‌های پژوهشی و اختصاص موضوع یا توصیفگر به هر طرح، روند واردکردن داده‌ها به پایگاه و بررسی صحت داده‌های واردشده و بررسی‌های کتابسنجی برای برخی سازمان‌ها از جمله دانشگاه‌ها شرح داده شده. سرانجام فهرستی از منابع چاپی، حاوی اطلاعات کتابشناختی پژوهش‌های خراسان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها