د‌ه سال پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله 424 طرح تحقیقاتی اجرا شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به لحاظ طرح تحقیق شماره 1و2 بودن، در سالهای 1370 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این تحقیقات با توجه به دانشکده و گروه مجری و با احتساب تعداد تحقیقاتی که اعضای هیئت علمی انجام داده‌اند با دیدی کم‍ّی مورد توجه قرار گرفته‌اند. فهرستی از اطّلاعات مربوط به طرحهای کاربردی دانشگاه که با مشارکت مالی سایر سازمانها اجرا شده است نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها