شالوده معرفت ‌شناختی علم کتابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نیاز به توجه جدی‌تر به مبانی معرفت‌شناختی علم کتابداری محور اصلی بحث مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. تعریف و طبقه‌بندی دانش از جنبه‌های مختلف و انواع رویکردهای معرفت‌شناختی، مانند معرفت شناختی اجتماعی و جامعه‌شناسی دانش، و نیز راههایی که دانش جذب و به کار گرفته می‌شود جزو مباحث عمیق و موردتوجه برخی صاحب‌نظران در حرفه کتابداری است. تلاش نویسنده بر توجیه شالوده مشترک معرفت‌شناسی در همه علوم از جمله کتابداری به منزلة یک علم میان نوشته‌ای است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که شناخت متخصصان حرفه‌ای تأثیر بسیار زیادی بر رویکردها و کارکردهای حرفه آنان در بعد اجتماعی دارد.
 

کلیدواژه‌ها