تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با روش تحلیل استنادی، مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز را مورد بررسی قرار داده است. از 133 پایان‌نامه، 12790 استناد استخراج شد. میانگین استنادها برای هر پایان‌نامه درمجموع چهار گرایش 16/96 است. بالاترین میزان استناد به نشریات ادواری 04/74 درصد و میزان استنادها به زبان انگلیسی 71/97 درصد می‌باشد. توزیع جغرافیایی استنادها نشان می‌دهد که آمریکا با 84/60 درصد در رتبه اول قرار دارد. خبرنامه‌ها با 38/28 سال بالاترین و پایان‌نامه‌ها با 37/10 سال پایین‌ترین نیم عمر را دارا هستند. پربسامدترین نشریات ادواری در چهار گرایش مشخص گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها