جوامع اطلاعاتی و تزلزل حق مؤلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

مفاهیم گوناگونی وجود دارد که بدون حضور آنها جامعة اطلاعاتی تحقق نمی‌یابد که از جملة آنها مفهوم اطلاعات است. در این زمینه، اطلاعات به حقایقی گفته می‌شود که دربارة دنیایی که در آن زیست می‌کنیم سخن می‌گوید، و این توصیف درواقع، بسیار شبیه توصیف دانش است و به همین دلیل گاه به جامعة اطلاعاتی «جامعة دانش» نیز گفته می‌شود.
بدون حضور فن‌آوری‌های اطّلاعاتی و ارتباطی جامعة اطّلاعاتی شکل نمی‌گیرد و درواقع، وقتی سخن از جامعة اطلاعاتی به میان می‌آید، دست کم در بیان متداول مردم، غرض «جامعة فن‌آوری اطّلاعاتی» است. در این جامعه، محل‍ّی بودن معنای خود را از دست می‌دهد و جوامع به سوی جهانی شدن پیش می‌روند و تبدیل به گروه‌های شبکه‌ای می‌شوند که دارای پیوند مستحکم زمانی و مکانی است.
مرور منابع و نظریات صاحب‌نظران نشان می‌دهد که همگان بر سر تعاریفی که از جامعة اطّلاعاتی می‌شود توافق دارند، ام‍ّا همة این تعاریف سئوالهایی را به ذهن متبادر می‌کند که به‌ندرت می‌توان از آن وجه تمایزی دریافت. از سوی دیگر، جایگاه حق مؤلف در این محیط دیجیتال بررسی می‌گردد و اینکه آیا رویکرد جدید به مدیریت حقوق می‌تواند میان نظام سنتی و منافع جدید تعادل ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها