بررسی فرآیند اطّلاع‌یابی کاربران در نظامهای بازیابی اطّلاعات خودکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

چکیده

 
درسیستمهای جهانی بازیابی اطّلاعات، بهره‌مندی از مهارت جستجو و استفاده از اطّلاعات یکی از اجزای مهم زندگی می‌باشد. اما علی‌رغم اهمیت جستجوی اطّلاعات، بسیاری از جستجوگران به شیوة آزمایش و خطا عمل کرده و از روش خاص و ساخت یافته‌ای جهت جستجوی اطّلاعات استفاده نمی‌کنند. جستجو با این سبک یا نتیجه‌ای دربر نداشته یا تعداد مدارک زیاد و نامرتبطی را مورد بازیابی قرار می‌دهد. برپایه مطالعات انجام شده مقالة حاضر سعی در ارائه یک دید نظام‌یافته از فرآیند بازیابی اطّلاعات دارد که آن به جستجوگران کمک خواهد کرد تا بتوانند به برنامه‌ریزی و انجام جستجوهای موفق در راستای برطرف کردن نیازهای اطّلاعاتی خود و استفاده از این سیستمها بپردازند. استفاده از این دید در آموزش جستجوگران و طراحی سیستمهای بازیابی اطّلاعات بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها