دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) - شماره پیاپی 20، دی 1381