داده چیست، یا داده‌ها چه هستند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌نظر می‌رسد داده‌ها، آن‌قدر پیچیده هستند که هیچ چشم‌انداز واحدی نتواند همه بنیانهای موردنیاز برای بهبود کیفی‍ّت داده را فراهم آورد. اولین رویکرد، چرخه زندگی داده را مورد بررسی قرار می‌دهد. درواقع، داده‌ها بسیار پویا هستند. یعنی با نرخهای باورنکردنی تعریف، خلق، ذخیره، دستکاری و دستیابی می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوی چرخة زندگی بیانگر دو گروه فعالیتهای سطح بالای گردآوری و استفاده است. توجه به گردآوری، خلق یک الگوی داده و کسب ارزشها، مهم‌ترین مراحل برای کیفی‍ّت داده است. نشان داده می‌شود که بهبود مداوم از به‌کارگیری فنون فرایند مدیریت در ذخیره اطّلاعات که ایجاد داده می‌کند، نتیجه می‌شود.
رویکرد ایستا دیدگاهی از قبل فرض شده دارد و یک داده به عنوان سه جزء شامل موجودیت، صفات خاصه و ارزش تعریف می‌شود. بازنمون داده به عنوان قواعد برای ثبت داده‌ها تعریف می‌شود. بنابراین، داده‌ها در هر دو سطح مفهومی و بازنمودی وجود دارند.
ویژگیهای داده به عنوان یک منبع، به ویژه راههایی که داده‌ها از سایر منابع متمایز می‌شوند، ارائه می‌گردد و تعدادی از اشارات ضمنی برای مدیریت کیفی‍ّت داده ارائه می‌گردد. چشم‌انداز دیگر توسط الگوی منابع داده مؤسسه تجاری فراهم شده است، که متوجه پایگاههای داده‌ها و زنجیره اطّلاعات یک مؤسسه تجاری است. سرانجام، تعدادی مسائل موجود در تعریف «اطّلاعات» مرور می‌شود. این چشم‌اندازها، افزون‌بر سودمند بودن برای کیفی‍ّت داده، می‌تواند شکل‌دهنده آغاز دانش مدیریت برای داده‌ها و اطّلاعات باشد.
«عصر جدید دارای حسن کاذبی از برتری است زیرا تودة انبوهی از داده‌ها را در اختیار دارد، ام‍ّا ملاک معتبر تمایز در این است که انسان تا چه اندازه قادر است این مواد را به فرمان