قدرت در عصر اطّلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجو کارشناسی کتابداری دانشگاه بیرجند

چکیده

ارزیابی قابلیتها و دیگر اشکال قدرت بالقوه، باید فناوریهای یک دورة تاریخی معین را منعکس کند. برای مثال، اختراع سلاحهای هسته‌ای پس از پایان جنگ جهانی دوم، روش تفکر افراد را درباره توزیع قدرت تغییر داد. به‌نظر می‌رسد از اواخر دهه 1960، استفاده گسترده از شبکه رایانه‌های رقومی پرسرعت و شبکه‌های مخابراتی تأثیر مشابهی بر ارزیابی قدرت داشته است. در این مقاله، تأکید بر این سؤال است که چگونه یک فرد باید دربارة قدرت در طی دوره‌های تحول فناورانه سریع و مخصوصاً دورة جاری بیاندیشد. همچنین بحث می‌شود که در نتیجه افزایش فناوریهای اطّلاعات، تغییری در مفهوم‌سازی فناوری وجود داشته است. در مفهوم‌سازی جدید بر جاسازی عناصر نهادی و فرهنگی در درون فناوریهای اطّلاعات و این امکان که انتقال فناوریها به آن سوی مرزهای ملی مشکل‌سازتر خواهد شد، تأکید می‌شود.