تحلیل استنادی طرحهای پژوهشی دانشگاههای فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه و کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فرذوسی مشهد

چکیده

با توجه به حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی و تداوم اجرای طرحهای بیشتر در این دانشگاه، این پژوهش بر آن است که به بررسی چگونگی و میزان استفاده از منابع اطّلاعاتی (موجود یا غیرموجود در کتابخانه‌های دانشگاه) در انجام طرحهای پژوهشی در این دانشگاه بپردازد. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتابسنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که:
1. اختلاف معنی‌داری بین کمی‍ّت منابع غیرفارسی موجود و غیرموجود استنادشده طرحهای پژوهشی دانشگاه فردوسی وجود دارد.
2. اختلاف معنی‌داری بین نوع منابع موجود و غیرموجود استنادشده در طرحهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشاهده شد.
3. اختلاف معنی‌داری بین روزآمدی منابع استنادشده در طرحهای پژوهشی دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه و کشاورزی مشاهده شد.
4. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون یومان ویتنی بین میانگین تعدادی از انواع منابع مورد استفاده در طرحهای پژوهشی مانند کتاب و مقاله فارسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد و بین میانگین تعداد دیگری از انواع منابع مانند پایان‌نامه‌های فارسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.
5 . اختلاف معنی‌داری بین میزان استناد طرحهای پژوهشی به منابع غیرفارسی در دو حوزه مشاهده شد.