دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18) - شماره پیاپی 18، تیر 1381 
چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


جهانی شدن اطلاعات

صفحه 61-86

علی حسین قاسمی