چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

2 دانشجو دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد