معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دوره دکتری اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

موتورهای کاوش در اینترنت، عمده‌ترین ابزار برای شناسایی و مکان‌یابی منابع اینترنتی هستند. شناخت ویژگی‌ها و کارکردهای این موتورها موجب خواهد شد که از منابع اینترنتی به شیوه‌ای کارآمدتر استفاده شود. در این مقاله پس از بیان علت به‌کارگیری و نحوة کار موتور کاوش، معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش ارائه شده‌اند. سپس مختصری دربارة موتورهای وراکاوش گفته شده و در پایان، با یک مثال، چهار موتور کاوش عمده در جدولی با هم مقایسه و ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها