نظرسنجی از دانشجویان رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زبان انگلیسی یکی از درسهای مهم در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد. اما درعین‌حال به‌لایلی، هنوز این درس جایگاه خود را در این رشته پیدا نکرده‌ است. به‌همین دلیل پژوهشی در مورد «نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در رشتة کتابداری» انجام شد.
در این پژوهش 230 پرسشنامه در بین دانشجویان دو مقطع کارشناسی (سال سوم و چهارم) و کارشناسی ارشدِ چهار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و دانشگاه اهواز توزیع شد که حدود 168 پرسشنامه (با نرخ پاسخگویی 4/73 درصد) تکمیل و برگشت داده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که:
1ـ تعداد واحدهای زبان عمومی و تخصصی ناکافی بوده و درسهای زبان فرانسه بلااستفاده است.
2ـ محتوای کتابهای تخصصی مناسب نیست، در کلاسها اصطلاحات انگلیسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد....