سبک مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی