دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16) - شماره پیاپی 16، دی 1380