بررسی احتمال تاثیر پذیری مجموعه ادواریهای چاپی از مجموعه ادواریهای الکترونیکی دسترس پذیر در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی