دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) - شماره پیاپی 14، تیر 1380