توانمندی سازی توانمند سازان: تعیین جایگاه حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی در آینده توسعه رشته ای و حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند