نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز