بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس کتابداری مدیریت اطلاع رسانی جهاد سازندگی خراسان و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه مشهد