دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13) - شماره پیاپی 13، فروردین 1380 
برنامه درسی مطالعات اطلاع رسانی

صفحه 120-130

محمد حسین دیانی؛ جمشید بهشتی


امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی

صفحه 131-154

علی حسین قاسمی؛ س . ه . فون سولمز