دوره دکتری کتابداری واطلاع رسانی:ملاحظاتی پیرامون شرایط ،ویژگی ها و ملزومات و کاربردی این مقطع و شایستگی دانش آموختگان ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد