برنامه درسی مطالعات اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیر مدرسه مطالعات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه مکیل کانادا