عرض دید قرآن های خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و فهرست نویس بخش فهرست نویسی مخطوطات سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی