دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی: ملاحظاتی پیرامون شرایط، ویژگیها و ملزومات نظری کاربردی این مقطع و شایستگی دانش آموختگان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد