مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی