استاندارد های کتابخانه ای دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1999)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزادی اسلامی واحد تهران شمال