دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12) - شماره پیاپی 12، دی 1379