دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11) - شماره پیاپی 11، مهر 1379 
معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی

صفحه 116-132

نفیسه دری فر؛ دین آن آلیسون؛ بت مک نیل؛ سن سوانسون


پژوهش درباره اینترنت و بازیابی اطلاعات

صفحه 133-162

مهدی خادمیان؛ جی جی چاودری


آموزش اسنفاده از منابع کتابخانه ای

صفحه 163-182

سعید رضایی شریف آبادی؛ ویلیا ا. کتز