معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد