دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10) - شماره پیاپی 10، تیر 1379 
کتابخانه ها و موسسه های آموزش عالی دوران آل بویه 946 تا 1055 م

صفحه 115-119

مفیض الله کبیر؛ حمید رضا جمالی مهموئی


مرمت خطوط نسخه های خطی

صفحه 147-158

فضل الله فاضل نیشابوری؛ محمد علی فراستی؛ نورالدین حسین سنابادی عزیز